kluby GROTA

Ostatnio dodane

O Klubie

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „GROTA”

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” powstał w Warszawie w początkach stycznia 2002 r. z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN-KŚZpNP).

 

Jego zadaniem jest zapoznawanie członków i sympatyków oraz szerokich kręgów społeczeństwa, w tym młodzieży, z opartą na rzetelnych podstawach naukowych wiedzą historyczną o losach państwa i społeczeństwa polskiego w latach okupacji i powojennego zniewolenia. W przekonaniu organizatorów Klubu ta wiedza powinna być podstawą kształtowania patriotycznych postaw społeczeństwa, co jest zasadniczym celem podjęcia tej inicjatywy.

Inicjatorzy uzyskali dla swego projektu poparcie ze strony ppłk. Stanisława Karolkiewicza, Prezesa ZG ŚZŻAK, co upoważniło ich do dalszych działań, w tym do powołania Komitetu Założycielskiego Klubu.
Cele Klubu nie miałyby jednak szans na pomyślną realizację bez merytorycznej i organizacyjnej pomocy IPN-KŚZpNP.

Na podstawie podpisanej 27 września 2001 r. deklaracji o współpracy między Instytutem Pamięci Narodowej a Światowym Związkiem Żołnierzy AK i Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego ppłk S. Karolkiewicz zwrócił się do prof. L. Kieresa z prośbą o patronat na działalnością Klubu i uzyskał pozytywną odpowiedź.

Uroczyste otwarcie Klubu z udziałem obu prezesów patronujących jego działalności odbyło się w 13 lutego 2002 r. w sali konferencyjnej IPN-KŚZpNP przy ul. Towarowej 28. Wzięli w nim udział m.in. Prezydent Ryszard Kaczorowski, min. Jan Turski, dr Jerzy Woźniak – Przewodniczący Rady Kombatanckiej, Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Generalny Rady Pamięci Walk i Męczeństwa, najbliższa żyjąca rodzina gen. „Grota” i inne osobistości. Wykład inauguracyjny pt. „Armia Krajowa – doświadczenie i zobowiązanie” wygłosił prof. Władysław Bartoszewski. Spotkanie poprowadził dr J. Rell – członek Komitetu Założycielskiego Klubu.

Po pewnym czasie, z inicjatywy Okręgów ŚZŻAK lub z inicjatywy IPN za aprobatą Okręgów, zaczęły organizować się inne kluby, oparte na takich samych  zasadach jak warszawski.

Wszystkie kluby przyjęły statut, będący organizacyjną podstawą ich działalności, podpisany 23 listopada 2006 r. przez Prezesa IPN-KŚZpNP Janusza Kurtykę i Prezesa ZG ŚZŻAK Czesława Cywińskiego.  Łączy je również wspólne logo.

 

Do 2013 roku bieżące informacje o działalności Klubów były zamieszczane na niniejszym portalu przez koordynatora ogólnopolskiego. W związku z rozwojem technik informatycznych i rosnącą popularnością portali społecznościowych bieżąca działalność Klubów jest dokumentowana samodzielnie przez poszczególne kluby.

Wykaz spotkań zorganizowanych przez wszystkie Kluby stanowi aneks do corocznie składanej przed Sejmem RP Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w roku 2014

W 2014 r. w całej Polsce działały 24 kluby, a w ich spotkaniach łącznie wzięło udział kilka tysięcy stałych członków i gości. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem osób w każdym wieku – od gimnazjalistów po seniorów. Są dużym wsparciem dla nauczycieli w ich pracy dydaktycznej – poszerzają zakres wiedzy pedagogów i stanowią doskonałe uzupełnienie lekcji historii dla uczniów.

Korzystając z formuły Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, IPN już kilka lat temu nawiązał współpracę z zakładami karnymi oraz aresztami śledczymi, gdzie również są organizowane prelekcje historyczne. W początkowej fazie współpracy miały one charakter okazjonalny, obecnie – zwłaszcza w rejonie łódzko-kaliskim – nabrały charakteru regularnych spotkań.

Spotkania w klubach odbywają z różną częstotliwością – od kilku w ciągu roku do kilku miesięcznie. Tematy wykładów są planowane z dużym wyprzedzeniem przez historyków z IPN i spoza Instytutu, którzy tworzą rady programowe sprawujące merytoryczną opiekę nad poszczególnymi klubami. W roku sprawozdawczym łącznie we wszystkich 24 klubach odbyło się 197 spotkań.

Spotkania Klubów w 2014 roku [KLIKNIJ]

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz