kluby GROTA

Ostatnio dodane

Statut

Statut Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

STATUT
KLUBÓW HISTORYCZNYCH
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”


§ 1
Zasady organizacyjne Klubów

1. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” (zwane dalej Klubami) działają na podstawie deklaracji o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN–KŚZpNP) a Światowym Związkiem Żołnierzy AK (ŚZŻAK) i Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego (FPPP) zawartej w dniu 27 września 2001 r.

2. Patronat nad Klubami sprawują wspólnie Prezes ZG ŚZŻAK i Prezes IPN–KŚZpNP.

3. Kluby są zobowiązane do przestrzegania wspólnego Statutu, podpisanego przez Prezesa ZG ŚZŻAK i Prezesa IPN–KŚZpNP i posługują się wspólnym znakiem (logo – w załączeniu) uzupełnionym przez nazwę miejscowości, w której działają.

4. Nieprzestrzeganie Statutu może stać się przyczyną rozwiązania Klubu, co jest jednoznaczne z odebraniem prawa do wspólnego znaku.

5. Dyrektorzy oddziałów IPN–KŚZpNP współpracują z Klubami przy pomocy wyznaczonych przez siebie pracowników:

a) przedstawicieli ds. organizacyjnych,
b) przedstawicieli ds. merytorycznych.

6. Dyrektorzy oddziałów IPN–KŚZpNP mogą inicjować organizowanie Klubów w różnych miejscowościach, uwzględniając lokalne inicjatywy i własne możliwości.


§ 2
Cele i program działania Klubów

1. Głównym celem Klubów jest jak najszersze rozpowszechnienie, szczególnie wśród młodzieży, opartej na wynikach najnowszych badań wiedzy historycznej, obejmującej dzieje Polski i losy jej obywateli w okresie II wojny światowej, a także w okresie powojennego komunistycznego zniewolenia i oporu społecznego do 1989 r. W szczególności zadaniem Klubów jest rozpowszechnienie wiedzy o:

a) Polskim Państwie Podziemnym i walce SZP–ZWZ–AK i innych formacji niepodległościowych,
b) działalności Polskiego Rządu na Uchodźstwie i walce Polskich Sił Zbrojnych (Wojska Polskiego) poza granicami kraju,
c) zbrojnym i cywilnym oporze przeciw niesuwerennej, komunistycznej władzy w okresie powojennym,
d) represjach i zbrodniach dokonanych na obywatelach polskich z przyczyn politycznych, narodowościowych i religijnych w latach 1939–1989.

2. Kluby realizują cele zawarte w pkt 1 w sposób zgodny z programem działania każdego z nich przygotowanym przez Radę Programową, przede wszystkim poprzez:

a) organizowanie wykładów i dyskusji z udziałem historyków, projekcje filmów, wystawy oraz inne działania mające na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wymienionym w pkt 1,
b) spotkania ze świadkami i uczestnikami wydarzeń historycznych, w tym z więźniami politycznymi i działaczami opozycji antykomunistycznej,
c) opracowanie stron internetowych dotyczących omawianych w Klubach tematów,
d) udział w przygotowaniu publikacji historycznych.


§ 3
Członkowie Klubu

1. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna, która zadeklarowała wolę uczestniczenia w jego działalności i zobowiązała się do przestrzegania Regulaminu spotkań.

2. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.

3. Spotkania w Klubie są otwarte dla zaproszonych gości, którzy również są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu spotkań.

§ 4
Zarząd Klubu

1. Zarząd Klubu realizuje cele i program działalności Klubu wspólnie z przedstawicielem dyrektora oddziału IPN–KŚZpNP ds. organizacyjnych, zwanym dalej przedstawicielem ds. organizacyjnych.

2. Zarząd Klubu oraz przedstawiciel ds. organizacyjnych działają na podstawie Statutu i są zobowiązani do jego przestrzegania.

3. Zarząd Klubu współdziała z Radą Programową w sprawie ustalenia tematyki spotkań, zaproszenia prelegentów i innych osób oraz reprezentuje członków Klubu na zewnątrz.

4. Zarząd Klubu bierze udział w redagowaniu podstrony Klubu na portalu internetowym Klubów.

5. Przedstawiciel ds. organizacyjnych wraz z Zarządem Klubu składa dyrektorowi oddziału IPN–KŚZpNP roczne sprawozdanie z działalności Klubu – do dnia 16 stycznia za rok poprzedni.

6. Przedstawiciel ds. organizacyjnych wraz z Zarządem Klubu składa trzyletnie sprawozdanie z działalności dla ŚZŻAK przed zakończeniem trzyletniej kadencji władz statutowych Związku, przy czym pierwsze sprawozdanie opracowane według zasad określonych w niniejszym Statucie obejmuje okres od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2014 r.

7. Prezes okręgu ŚZŻAK za zgodą przedstawiciela ds. organizacyjnych postanawia o przekształceniu Komitetu Założycielskiego nowo powstałego Klubu w pierwszy Zarząd Klubu.

8. Kadencja Zarządu Klubu trwa trzy lata.

9. Kadencja rozpoczyna się z dniem zebrania się Zarządu Klubu na pierwszym spotkaniu po utworzeniu Klubu lub pierwszym zebraniu po przeprowadzeniu wyborów do Zarządu Klubu i trwa do dnia poprzedzającego zebranie się Zarządu Klubu następnej kadencji.

10. Liczba członków Zarządu Klubu wynosi co najmniej trzy osoby.

11. Zarząd Klubu podejmuje decyzje na spotkaniach zwykłą większością głosów, po wysłuchaniu przedstawiciela ds. organizacyjnych.

12. Zmiany w składzie Zarządu Klubu pierwszej kadencji mogą być dokonywane za zgodą prezesa okręgu ŚZŻAK i przedstawiciela ds. organizacyjnych. Zmiana w składzie Zarządów Klubu kolejnych kadencji jest możliwa na zasadach określonych w regulaminie wyborów, opracowanym i zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami ust. 14.

13. Trzy miesiące przed upływem kadencji Zarządu Klubu przewodniczący Zarządu w porozumieniu z przedstawicielem ds. organizacyjnych ogłasza wybory do nowego Zarządu Klubu, które powinny odbyć się na co najmniej 15 dni przed upływem kadencji ustępującego Zarządu Klubu.

14. Ustępujący Zarząd Klubu pierwszej kadencji wraz z przedstawicielem ds. organizacyjnych opracowują regulamin wyborów, który wymaga zatwierdzenia przez członków Klubu na spotkaniu zwykłą większością głosów.

15. Do zmiany regulaminu wyborów stosuje się odpowiednio procedurę określoną w ust. 14.


§ 5
Rada Programowa

1. Rada Programowa sprawuje opiekę merytoryczną nad działalnością Klubu.

2. Rada Programowa przygotowuje program działania Klubu, tematy spotkań, zaprasza osoby (historyków) do wygłaszania prelekcji.

3. Organizator Rady Programowej zostaje wyznaczony przez dyrektora oddziału IPN–KŚZpNP spośród historyków pracujących w oddziale.

4. Organizator zaprasza do Rady Programowej innych historyków, zarówno z IPN–KŚZpNP, jak i spoza niego, działając w porozumieniu z dyrektorem oddziału IPN–KŚZpNP i naczelnikiem oddziałowego biura edukacji publicznej.

5. Członkowie Rady Programowej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

6. Rada Programowa powoływana jest na czas nieokreślony.

7. Jeśli na obszarze właściwości oddziału IPN–KŚZpNP działa więcej niż jeden Klub, wszystkie współpracują z jedną Radą Programową, chyba że dyrektor oddziału w porozumieniu z prezesem okręgu ŚZŻAK postanowią inaczej.

8. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy przedstawiciel ds. organizacyjnych oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Programowej.

§ 6
Regulamin Spotkań Klubu

1. W spotkaniach Klubu biorą udział członkowie Klubu oraz zaproszeni goście.

2. Spotkanie prowadzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Zarządu lub inny członek Zarządu Klubu. Dyskusję prowadzi członek Rady Programowej lub inny zaproszony przez Przewodniczącego Rady historyk.

3. Członkowie Klubu otrzymują zaproszenie wraz z programem spotkania. W uzasadnionych przypadkach prowadzący spotkanie może zmienić lub uzupełnić ustalony wcześniej porządek.

4. Organizatorzy Klubu zastrzegają sobie prawo do zaprzestania wysyłania zaproszeń po rocznej nieusprawiedliwionej nieobecności na spotkaniach. Nie oznacza to skreślenia z listy członków Klubu.

5. Prelegenci są zobowiązani do przestrzegania określonego w zaproszeniu czasu wystąpienia.

6. Wypowiedzi w dyskusji powinny dotyczyć tematu spotkania i nie przekraczać wyznaczonego przez prowadzącego spotkanie czasu wypowiedzi.

7. Prowadzący spotkanie powinien zapewnić każdemu zainteresowanemu uczestnikowi spotkania udział w dyskusji na równych prawach.

8. Prowadzący spotkanie może odebrać głos, gdy wypowiedź:

a) przekroczy czas wyznaczony przez prowadzącego spotkanie,
b) nie jest związana z tematem dyskusji,
c) w ocenie prowadzącego spotkanie może nosić znamiona przestępstwa, w szczególności znieważa Rzeczpospolitą Polską, Naród Polski, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.


§ 7
Postanowienia końcowe

1. O rozwiązaniu Klubu postanawia dyrektor oddziału IPN–KŚZpNP w porozumieniu z prezesem okręgu ŚZŻAK, po wysłuchaniu opinii Rady Programowej i Zarządu Klubu.
2. W przypadku rozwiązania Klubu, dokumenty przez niego wytworzone zostają przekazane do archiwum ŚZŻAK. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zażąda wydania dokumentów wytworzonych lub zgromadzonych przez Klub, jeżeli stwierdzi, że są one niezbędne do wypełniania zadań IPN–KŚZpNP określonych w ustawie.


Warszawa, dn. 26 czerwca 2012 r.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz